Home

 

OPENING ACADEMIEJAAR HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE BRUSSEL

 

Op zaterdag 15 SEPTEMBER 2018 om 10u heropent het Hoger Instituut voor Opvoedkunde Brussel een nieuwe lessencyclus van 3 jaar.

Op de academische zitting, waarbij getuigschriften en diploma’s worden uitgereikt houdt Professor Bieke De Fraine, van het centrum voor onderwijseffectiviteit en –evaluatie van de KULeuven, een gelegenheidstoespraak over "Flexibele leerwegen: randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen".

 

Zij brengt het verhaal van een aantal scholen die ervoor kiezen hun onderwijs toe te spitsen op de noden van iedere leerling. Deze scholen organiseren elk op hun eigen wijze flexibiliteit in wat, hoe, wanneer, waar en met wie er geleerd wordt, zonder het gemeenschappelijk curriculum uit het oog te verliezen. Elke leerling zou op school alle kansen moeten krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. De verhalen illustreren hoe flexibele leerwegen vorm kunnen krijgen, wat voordelen zijn, maar ook met welke valkuilen scholen te maken krijgen.

 

Deze plechtigheid vindt plaats op het cursusadres Dienstencentrum Ellips Gentsesteenweg 1050 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. Ook niet-lesvolgers en oud-studenten zijn welkom.

 

Doelstelling

 

Er wordt van de directies en leerkrachten steeds meer gevraagd in een onderwijswereld die in volle beweging is. De leerkrachten worden geconfronteerd met vragen en opgaven waarvoor zij niet altijd een passende oplossing hebben. Nochtans wordt het niveau van het onderwijs bepaald door de individuele man of vrouw die dagelijks voor de klas staat.

 

Vandaar dat het pluralistisch HIVO-Brussel een professionele nascholing aanbiedt in een nieuw concept voor kleuteronderwijzers, onderwijzers, directeurs, zorgcoördinatoren, GOK-, SES- en ambulante leerkrachten, regenten , ... die actief zijn in het basisonderwijs of lesgeven in het buitengewoon onderwijs.

 

Actueel model

 

In het actueel model bieden we niet alleen de mogelijkheid de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen, maar spelen we ook in op de praktische noden van de onderwijsgevenden. We houden rekening met de persoonlijke mogelijkheden van elke cursist.

 

We creëren een model waarbij we met verschillende cursussen werken en waarbij de cursist de mogelijkheid krijgt om een aantal modules te volgen.

 

Programma

 

Het volledige programma duurt 3 jaar maar wordt zo opgesteld dat kandidaten ieder jaar kunnen aansluiten.

 

Het lessenrooster omvat in totaal 175 vormingsuren die opgesplitst worden in 125 contacturen en 50 uren zelfstandig werk. Enkele woensdagnamiddagen, gespreid over het hele jaar, worden eventueel voorzien voor praktische oefeningen (geleide observaties of bezoek aan school of instelling).

 

Het aanbod wordt gespreid over 25 zaterdagen telkens van 9u tot 14u30 met een middagpauze van ongeveer 30 minuten.

 

Bij de opening van het academiejaar wordt de inhoud en de formule van het nascholingsaanbod van het instituut toegelicht.

 

Evaluatie

 

De evaluatie bestaat uit permanente procesevaluatie en een beoordeling van werkstukken.

 

Getuigschrift - Diploma

 

Na het consequent volgen van het vereiste cursuspakket gedurende twee jaren en het maken van een geannoteerde bibliografie kan de cursist het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën (GHOS) behalen.

 

Na het derde jaar met eindwerk wordt het Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS) uitgereikt.

 

Voordelen

 

Getuigschrift en Diploma

Hoger Opvoedkundige Studiën

erkend bij M.B. sinds 01/10/1978

 

Het officieel erkend getuigschrift geeft, voor wie in een wervingsambt fungeert, recht op een maandelijkse vergoeding van ongeveer

€ 43,04 en voor het diploma € 57,40.

 

Het bezit van een diploma wordt bij sommige sollicitaties (bv. directeur) als een noodzakelijke voorwaarde gesteld.

 

Bij doorlichting wordt het volgen van de cursus geapprecieerd.

 

Inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld voor het volledige aanbod van een academiejaar bedraagt € 390. Wie voor aparte cursussen inschrijft,

betaalt € 110 per cursus.

 

Het cursusgeld wordt bij inschrijving gestort op rekeningnummer BE 08 9731 2226 6413 van het HIVO-Brussel

 

Opleidingscheques

 

Vanaf 1 maart 2015 werd de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die tevens vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en dit nadat ze die loopbaanbegeleiding volgden, kunnen alsnog opleidingscheques aanvragen.

 

Cursisten kunnen eventueel een beroep doen op het nascholingsbudget van de school.

 

 

Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen

 

  • met het inschrijvingsformulier
  • bij de voorzitter Hubert De Saedeleer (09/329.75.09 of 0477/57.88.56)
  • bij de directeur Jos Van Vreckem (02/380.21.52 of 0473/78.03.42)